Author Archive

PMO: onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid

duurzame inzetbaarheid medewerkers aan tafel

PMO als onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid

Veel nieuwe factoren zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor het thema duurzame inzetbaarheid. Ontgroening, of de uitstroom van personeel zijn daar enkele voorbeelden van. Net als een hogere levensverwachting en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf maart 2020 is dit onderwerp mede vanwege de COVID-19 situatie urgenter geworden. De daarmee samenhangende problematiek, het hebben van een goede gezondheid, veerkracht en fitheid dus ook.

 

Met plezier en energie gezond ouder worden op het werk

 

Duurzame inzetbaarheid

Begrippen als vergrijzing en vergroening zijn vervangen door thema’s als vitaliteitsmanagement, werkvermogen, active aging en levensfasebewust personeelsbeleid. Uitgangspunt van elk van deze begrippen is het belang voor de medewerker om werk te verkrijgen en te houden, en het werk nu en in de toekomst met plezier, werkgeluk en duurzaam uit te kunnen voeren. Voor u als werkgever dragen gemotiveerde en competente medewerkers bij aan een goede sfeer in de organisatie. Medewerkers die langer kunnen doorwerken, die graag binnen uw organisatie werkzaam zijn zorgen voor stabiliteit in de organisatie.

Hiermee wordt optimaal bijgedragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Het inzetten van een integraal en samenhangend duurzaam inzetbaarheidsbeleid draagt daarnaast bij aan een werkklimaat waarin elke medewerker zich gemotiveerd en betrokken voelt en het beste uit zichzelf wil halen. Om tot aan het pensioen of zelfs daarna met plezier te kunnen werken is een tijdige signalering van aandachtspunten/knelpunten van mentale of fysieke aard cruciaal.

Zie hiervoor onze propositie

Disbalans versus Balans

Het vinden en/of behouden van een evenwicht tussen werk en werkvermogen of het vinden van een nieuwe balans vormt hierbij een belangrijk thema. Werkgever en werknemer hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kunnen elkaar hierin positief versterken. Mensen reageren verschillend op veranderende omstandigheden en lastige situaties. Het thema gezondheid en vitaliteit vormt voor veel mensen een belangrijk thema binnen de duurzame inzetbaarheid. Fit zijn om het werk uit te kunnen voeren maar ook privé energie hebben om activiteiten te ontplooien hangt daar mee samen.

Gezond en fit zijn heeft een positief effect op het dagelijkse energieniveau van medewerkers en het voorkomen van werk gerelateerde klachten. Hier liggen kansen om het energieniveau van de medewerkers te verhogen en daarmee impact te realiseren op het arbeidsverzuim en de daarmee gemoeide kosten, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het voorkomen van klachten, het verhogen van de productiviteit, veiligheid in het werk etc.

In coproductie met Marga Cats, verzuimmanager.

 

 

Preventief medisch onderzoek(PMO)

Wat doet PAC

PAC Groningen is specialist in de uitvoering van hoge kwaliteit gezondheidsonderzoeken. Wij hebben jarenlange ervaring in keuringen, vitaliteitsscans, PAGO’s en PMO’s.

Wat is een PAGO en wat is een PMO

Net als het PAGO is het PMO een verplicht medisch onderzoek bedoeld voor werknemers.  Het PAGO is alleen gericht op de risico’s die te maken hebben met werk. Deze risico’s staan in uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Doel van het PAGO is de gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts Adviseert over de inhoud en hoe vaak het PAGO nodig is.

Een PMO kijkt verder naar meer dan alleen de gezondheidsrisico’s door werk. Het PMO bekijkt de algehele gezondheid van uw werknemers. Het gaat bijvoorbeeld ook in op leefstijl en psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkstress. Het is dus een uitgebreider onderzoek en het geeft de werknemer inzicht in zijn lichamelijke en mentale gezondheid. Als dat nodig is, kan de werknemer gericht aan de slag met zijn gezondheid en leefstijl. Het vroegtijdig inzetten van een PMO kan het ontwikkelen van klachten en uitval voorkomen. De uitkomsten van het PMO kunnen gebruikt worden bij de (door)ontwikkeling van het duurzame inzetbaarheidsbeleid. Onze adviseur Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit kan u hierover adviseren.

Waarom een PMO en een vervolg van evident belang

Relatief veel organisaties kiezen er nog voor een PMO in te zetten om daarmee aan de wet te voldoen. Hiermee wordt naar idee van PAC Groningen het instrument PMO maar ook de medewerker tekortgedaan. PAC Groningen is er van overtuigd dat het inzetten van alleen een PMO, zonder vervolg, onvoldoende impact heeft op de gezondheid, vitaliteit en fitheid van de medewerker en het totale integrale duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Het betrekken van de medewerkers bij het doel en de uitvoering van een PMO en het geven van opvolging aan een PMO is hierbij van evident belang. Dit zorgt voor aantoonbaar impact op de medewerker, zijn gezondheid en algemeen welbevinden en daarmee aan de kwaliteit van leven!

Zie hiervoor ook: Preventief Medisch Onderzoek

Waar wil en kan PAC u graag bij ondersteunen

PAC  is expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De dienstverlening is gebaseerd op het uitgangspunt dat elke organisatie zich in een andere fase van het duurzame inzetbaarheidsbeleid bevindt. Aansluiten bij de fase van de klant, rekening houdend met de continue soms weerbarstige veranderingen, versterken van alles wat er is, samenwerken met stakeholders in- en extern, vanuit de doelstellingen van de klant dat is waar PAC Groningen voor staat! Kortom maatwerk met een integrale aanpak! Inzetten van een PMO kan een mooie start zijn voor de (door)ontwikkeling van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Zie hiervoor ook: Vitaliteitsmanagement

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over wat PAC Groningen voor u kan betekenen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Graag tot ziens.

Continue Reading

Een organisatie- en bedrijfscultuur onderzoek zorgt voor verandering

bedrijfscultuur onderzoek pac groningen

Deze stappen helpen u naar een gezonde bedrijfscultuur

 

Medewerkers

Een plezierige, uitnodigende werkomgeving is de basis voor een organisatie waarmee mensen zich kunnen gaan identificeren. Zo’n plezierige werkomgeving, waarbinnen mensen zich gehoord en gezien voelen, tot hun recht kunnen komen, zich kunnen ontwikkelen, gewaardeerd worden en waar aandacht besteed wordt aan draagkracht en draaglast, draagt in hoge mate bij aan een gezonde bedrijfscultuur. Met laag verzuim en een geoptimaliseerde, duurzame inzet binnen alle lagen van de organisatie. Zo ontwikkelt zich in al deze lagen commitment met en betrokkenheid bij de visie en missie van de organisatie.

 

Gedragscultuur

Naast werkomgeving spelen natuurlijk ook andere zaken mee. Bijvoorbeeld de inzet van medewerkers, hun onderling verhoudingen, de mate waarin ze een zekere autonomie hebben binnen hun werkzaamheden en het nemen van verantwoordelijkheid voor de uit te voeren werkzaamheden. Maar ook voor elkaar wanneer mensen in teamverband werken, openheid en transparantie binnen de onderlinge communicatie, dus heel veel zaken op gedragsniveau die een rol spelen bij het ontwikkelen van een gezonde bedrijfscultuur.

 

Capaciteiten en kwaliteiten

Het is vanzelfsprekend dat mensen naast de gedragselementen, beschikken over de juiste capaciteiten en kwaliteiten om te kunnen functioneren. Naast functioneringsgesprekken, die vaak als oordelend en belastend worden ervaren, kunnen teambuildingsessies bijdragen aan teamvorming. Maar ook als vorm waarbinnen ‘onderstromen’ besproken kunnen worden, feedback gegeven kan worden en men elkaar leert aanspreken op functioneren vanuit de ontmoeting en gericht op bestaande en toekomstige samenwerking. Vanzelfsprekend spelen ook andere elementen mee die ten dienst kunnen staan van medewerkers zoals, scholing(-sbudget), intervisie en supervisie, persoonlijke ontwikkelingstrajecten/-plannen (POP) etc.

Dit alles vanuit de gedeelde overtuiging dat iedereen vanuit zijn/haar eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden bijdraagt aan de visie, missie en doelstellingen van het bedrijf. Commitment en Communicatie zijn hierbij sleutelwoorden.

PAC en Erik Schuurman Consultancy Werk en Gezondheid werken samen om, vanuit integraal maatwerk advies, begeleiding te geven bij het ontwikkelen, versterken en evalueren van de organisatiecultuur binnen alle lagen van de organisatie (op beleidsniveau, HR-niveau, niveau van de leidinggevenden en op uitvoeringsniveau).We starten met een uitgebreide intake na een bedrijfsoriëntatie testen een bedrijfsscan(beiden ontwikkeld door TNO). Deze vormen de basis voor een onderzoeksfase/intakefase binnen de verschillende lagen van de organisatie. Dit kan aangevuld met de verplichte PMO/Healthcheck.  Waarna in gezamenlijk overleg en op basis van gelijkwaardigheid, tot een gedeeld advies te komen.

 

Model van Bateson en Dilts:

De logische niveaus van Dilts en Bateson is een analyse-en verander model dat inzicht geeft in de verschillende niveaus van communicatie, verandering en functioneren. Het model ‘logische niveaus’ bestaat uit 6 niveaus van denken, leren en veranderen. Het model helpt ons de verschillende niveaus te begrijpen waarop we onze wereld ervaren. Feitelijk wordt in het model beschreven dat verandering alleen mogelijk is, als er op het een stap hogere niveau gewerkt wordt om de verandering tot stand te brengen. De 6 logische niveaus van denken, leren en verandermanagement toepassen zijn: omgeving, gedrag, capaciteiten, waarden en overtuigingen, identiteit (visie) en doel (missie).

6 Logische niveaus Bateson en Dilts:

Bateson en Dilts nederlands

Het model helpt u met het bepalen op welk niveau het probleem zit en welk niveau aandacht behoeft om verandermanagement te starten. Soms is ’t het ontbrekende niveau wat inzichten geeft, want het model geeft een compleet inzicht in jouw manier van denken, doen en voelen op verschillende niveaus.

Hiërarchische niveaus

Het model verwijst naar een hiërarchie van niveaus van processen binnen een individu of groep/organisatie. De functie in elk niveau is het synthetiseren, organiseren en sturen van de interacties op de niveaus eronder

 

Er zijn een aantal belangrijke zaken:

Een hoger niveau organiseert de informatie op onderliggende niveaus

Elk hoger niveau zal richting geven aan de onderliggende niveaus

Elk lager niveau kan, maar hoeft geen effect te hebben op hogere niveaus

De oplossing van een probleem ligt bijna nooit op het niveau waar het probleem wordt geconstateerd. Meestal ligt dit op een ander (hoger) niveau

Het persoonlijke niveau van iemand is in hoge mate bepalend voor zijn verandervermogen en mogelijke ontwikkeling

 

Samen aan de slag om jouw bedrijfscultuur te verbeteren? Kijk ook eens naar vitaliteitsmanagement! Of neem vrijblijvend contact op.

Continue Reading