bedrijfscultuur onderzoek pac groningen

Een organisatie- en bedrijfscultuur onderzoek zorgt voor verandering

Deze stappen helpen u naar een gezonde bedrijfscultuur

 

Medewerkers

Een plezierige, uitnodigende werkomgeving is de basis voor een organisatie waarmee mensen zich kunnen gaan identificeren. Zo’n plezierige werkomgeving, waarbinnen mensen zich gehoord en gezien voelen, tot hun recht kunnen komen, zich kunnen ontwikkelen, gewaardeerd worden en waar aandacht besteed wordt aan draagkracht en draaglast, draagt in hoge mate bij aan een gezonde bedrijfscultuur. Met laag verzuim en een geoptimaliseerde, duurzame inzet binnen alle lagen van de organisatie. Zo ontwikkelt zich in al deze lagen commitment met en betrokkenheid bij de visie en missie van de organisatie.

 

Gedragscultuur

Naast werkomgeving spelen natuurlijk ook andere zaken mee. Bijvoorbeeld de inzet van medewerkers, hun onderling verhoudingen, de mate waarin ze een zekere autonomie hebben binnen hun werkzaamheden en het nemen van verantwoordelijkheid voor de uit te voeren werkzaamheden. Maar ook voor elkaar wanneer mensen in teamverband werken, openheid en transparantie binnen de onderlinge communicatie, dus heel veel zaken op gedragsniveau die een rol spelen bij het ontwikkelen van een gezonde bedrijfscultuur.

 

Capaciteiten en kwaliteiten

Het is vanzelfsprekend dat mensen naast de gedragselementen, beschikken over de juiste capaciteiten en kwaliteiten om te kunnen functioneren. Naast functioneringsgesprekken, die vaak als oordelend en belastend worden ervaren, kunnen teambuildingsessies bijdragen aan teamvorming. Maar ook als vorm waarbinnen ‘onderstromen’ besproken kunnen worden, feedback gegeven kan worden en men elkaar leert aanspreken op functioneren vanuit de ontmoeting en gericht op bestaande en toekomstige samenwerking. Vanzelfsprekend spelen ook andere elementen mee die ten dienst kunnen staan van medewerkers zoals, scholing(-sbudget), intervisie en supervisie, persoonlijke ontwikkelingstrajecten/-plannen (POP) etc.

Dit alles vanuit de gedeelde overtuiging dat iedereen vanuit zijn/haar eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden bijdraagt aan de visie, missie en doelstellingen van het bedrijf. Commitment en Communicatie zijn hierbij sleutelwoorden.

PAC en Erik Schuurman Consultancy Werk en Gezondheid werken samen om, vanuit integraal maatwerk advies, begeleiding te geven bij het ontwikkelen, versterken en evalueren van de organisatiecultuur binnen alle lagen van de organisatie (op beleidsniveau, HR-niveau, niveau van de leidinggevenden en op uitvoeringsniveau).We starten met een uitgebreide intake na een bedrijfsoriëntatie testen een bedrijfsscan(beiden ontwikkeld door TNO). Deze vormen de basis voor een onderzoeksfase/intakefase binnen de verschillende lagen van de organisatie. Dit kan aangevuld met de verplichte PMO/Healthcheck.  Waarna in gezamenlijk overleg en op basis van gelijkwaardigheid, tot een gedeeld advies te komen.

 

Model van Bateson en Dilts:

De logische niveaus van Dilts en Bateson is een analyse-en verander model dat inzicht geeft in de verschillende niveaus van communicatie, verandering en functioneren. Het model ‘logische niveaus’ bestaat uit 6 niveaus van denken, leren en veranderen. Het model helpt ons de verschillende niveaus te begrijpen waarop we onze wereld ervaren. Feitelijk wordt in het model beschreven dat verandering alleen mogelijk is, als er op het een stap hogere niveau gewerkt wordt om de verandering tot stand te brengen. De 6 logische niveaus van denken, leren en verandermanagement toepassen zijn: omgeving, gedrag, capaciteiten, waarden en overtuigingen, identiteit (visie) en doel (missie).

6 Logische niveaus Bateson en Dilts:

Bateson en Dilts nederlands

Het model helpt u met het bepalen op welk niveau het probleem zit en welk niveau aandacht behoeft om verandermanagement te starten. Soms is ’t het ontbrekende niveau wat inzichten geeft, want het model geeft een compleet inzicht in jouw manier van denken, doen en voelen op verschillende niveaus.

Hiërarchische niveaus

Het model verwijst naar een hiërarchie van niveaus van processen binnen een individu of groep/organisatie. De functie in elk niveau is het synthetiseren, organiseren en sturen van de interacties op de niveaus eronder

 

Er zijn een aantal belangrijke zaken:

Een hoger niveau organiseert de informatie op onderliggende niveaus

Elk hoger niveau zal richting geven aan de onderliggende niveaus

Elk lager niveau kan, maar hoeft geen effect te hebben op hogere niveaus

De oplossing van een probleem ligt bijna nooit op het niveau waar het probleem wordt geconstateerd. Meestal ligt dit op een ander (hoger) niveau

Het persoonlijke niveau van iemand is in hoge mate bepalend voor zijn verandervermogen en mogelijke ontwikkeling

 

Samen aan de slag om jouw bedrijfscultuur te verbeteren? Kijk ook eens naar vitaliteitsmanagement! Of neem vrijblijvend contact op.